Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Classificació de les Obres Menors Tipus I:

a) Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús principal.

b) Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura.

c) Demolició d’edificis, excepte els inclosos a l’apartat 2.i).

d) Obres per a la instal•lació d’ascensor en l’interior de l’edifici.

e) Construccions auxiliars de menys de 15 m2 de superfície, definides a l’article 253.1 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolitá, llevat les piscines.

f) Obres de reforma interior de locals per a instal•lar activitats sotmeses a alguna limitació imposada en plans urbanístics sobre regulació d’usos o activitats.

g) Obres de reforma interior en dos o més habitatges d’un edifici.

h) Obres de divisió de locals en planta baixa.

i) Instal•lació de marquesines.

j) Instal•lació de grues de construcció a la via pública.

k) Instal•lació de muntacárregues de construcció a la via pública.

l) Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis urbanísticament considerats de nivell D i els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les obres de conservació o reparació menor.

m) Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B).

n) Construcció o modificació de murs perimetrals.

o) Actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de análisis. Al continuar con tu navegación entendemos que das tu consentimiento sobre el uso que hacemos de ellas.
Más información