Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Classificació de les Obres Majors

a) Construcció i edificació de nova planta.

b) Gran rehabilitació:

b.1) Conjunt d’obres que suposa una actuació global en tot l’edifici i que comporta, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable; increment del nombre d’habitatges, departaments o unitats funcionals existents anteriorment; canvi de l’ús principal de l’edifici; redistribució general d’espais amb modificació d’elements comuns de l’edifici (façana, nuclis de comunicació vertical, patis).

b.2) Substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural.

c) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici.

d) Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.

e) Reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici.

f) Obres que comportin la creació de nous habitatges.

g) Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor.

h) Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’exterior de l’edifici.

i) Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B); demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits.

j) Construccions prefabricades.

k) Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament).

l) Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic.

m) Obertura, modificació i pavimentació de camins.

n) Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament).

o) Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B); demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits.

p) Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor.

q) Reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici.

r) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de análisis. Al continuar con tu navegación entendemos que das tu consentimiento sobre el uso que hacemos de ellas.
Más información