Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Classificació de les Obres Menors Tipus II:

a) Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l’estructura de l’edifici, no sotmeses a llicència o comunicació d’obra menor tipus I.

b) Reforma interior d’un local, habitatge o espai comú, que modifiqui la distribució sense afectar l’estructura de l’edifici. La reforma simultánia o successiva d’habitatges d’un edifici que formi part d’una mateixa promoció o actuació está subjecta a règim de llicència d’obra o de comunicació d’obra menor tipus I, segons escaigui.

c) Intervenció en la distribució, l’estructura o la façana d’un habitatge unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d’ús.

d) Reforma amb modificació del nombre de departaments o unitats funcionals, no destinats a habitatge, sense canviar-ne l’ús.

e) Obres ordináries de conservació o reparació menor dels edificis protegits urbanísticament (C), sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de protecció.

f) Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin edificis catalogats (A i B), edificis protegits urbanísticament (C) o edificis urbanísticament considerats de nivell D.

g) Instal•lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i els altres previstos a les ordenances.

h) Construcció de tanques de solar.

i) Instal•lació de baixants, xemeneies i altres instal•lacions comunes.

j) Grues de construcció que no afectin la via pública.

k) Instal•lació de muntacárregues de construcció que no afectin la via pública.

l) Obres necessáries per a les instal•lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici.

m) Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars) que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de la via pública.

n) Execució de cales, pous, sondejos i barraques provisionals d’obres, quan no s’hagi atorgat llicència d’obra.

o) Realització de treballs d’anivellament que no alterin en algun punt, en més d’un metre, les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendéncia per a l’amidament de l’altura reguladora de l’edifici.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y realizar tareas de análisis. Al continuar con tu navegación entendemos que das tu consentimiento sobre el uso que hacemos de ellas.
Más información